Sau khi nhập (các) từ mà bạn muốn tìm kiếm, hãy nhấn nút ENTER.
(Ví dụ: đổi mật khẩu)