không thể xóa group chat

Chỉ có người có quyền hạn quản trị nhóm trò chuyện mới có thể xóa nhóm trò chuyện