không thể xóa group chat

Chỉ có người có quyền hạn quản trị nhóm trò chuyện mới có thể xóa nhóm trò chuyện

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 2 thấy hữu ích