BƯỚC 1: Đăng nhập bằng máy tính

Phiên bản trình duyệt máy tính

Truy cập [Màn hình đăng nhập] bằng trình duyệt trên máy tính, đăng nhập bằng địa chỉ email đăng nhập và mật khẩu của bạn.

Màn hình đăng nhập Chatwork

 

Ứng dụng phiên bản dành cho máy tính để bàn

Với ứng dụng phiên bản dành cho máy tính để bàn, người dùng có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản Chatwork cùng một lúc và có thể sử dụng các dịch vụ giao tiếp của công ty khác như Gmail và Skype... tại một nơi.

Trước hết, vui lòng tải về từ trang sau.

Tải về (trình duyệt / máy tính để bàn / di động)

Khi Khởi động ứng dụng, [Màn hình đăng nhập] sẽ được hiển thị, người dùng sẽ đăng nhập bằng địa chỉ email đăng nhập và mật khẩu.

Mỗi tài khoản Chatwork cần có một địa chỉ email.
Dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa bằng cách đăng nhập bằng cùng một tài khoản (địa chỉ email đăng nhập・mật khẩu) trên mỗi thiết bị đầu cuối mà bạn muốn đồng bộ hóa.

 

>> BƯỚC 2: Thực hành gửi tin nhắn