BƯỚC 4: Tạo Group Chat

Vui lòng tham khảo tại đây để biết các câu hỏi thường gặp về Group Chat.

Group Chat là một phòng Chat nơi bạn có thể nói chuyện với nhiều người dùng khác.
Có thể được thêm từ người dùng mà bạn Contact hoặc có thể tự mình tạo Chat.

Sau khi được thêm vào Group Chat, sẽ tự động được hiển thị trong danh sách Chat ở bên trái màn hình.
Nếu có một Chat bạn muốn tham gia, hãy yêu cầu đối phương thêm mình vào.

Tin nhắn Chat được trao đổi theo cách tương tự như ở BƯỚC 2.

 

Tạo Group Chat

Vui lòng xem trang sau để biết trình tự tạo một Group Chat.

 

Thay đổi thông tin Group Chat

Vui lòng xem trang sau để biết trình tự thay đổi thông tin Group Chat.

Xóa thành viên khỏi Group Chat
Thay đổi tên Group Chat và mô tả tóm tắt
Xóa Group Chat ※Xin lưu ý rằng sau khi bạn xóa Chat sẽ không thể hoàn tác được.


>> BƯỚC 5: Thực hiện cuộc gọi video / gọi thoại