Không biết mật khẩu

Cách cấp lại mật khẩu

Về việc thiết lập lại mật khẩu đăng nhập, nhập địa chỉ email tại thời điểm đăng ký từ [Trang cấp lại mật khẩu] bên dưới, nhấn nút [Gửi] và tiến hành các thủ tục để thiết lập lại mật khẩu.

Trang thiết lập lại mật khẩu

Yêu cầu người quản lý (chỉ trong trường hợp gói kinh doanh・gói doanh nghiệp)

Trong trường hợp gói kinh doanh・gói doanh nghiệp, người quản lý có thể ghi đè mật khẩu của người dùng đang quản lý. (Chỉ có thể ghi đè, không thể kiểm tra)
Vui lòng tham khảo nội dung của trang trợ giúp dưới đây và yêu cầu người quản lý gói kinh doanh・gói doanh nghiệp (hoặc những người có quyền quản lý người dùng).

Yêu cầu người quản lý kiểm tra・thay đổi thông tin đăng nhập

Trường hợp không nhận được email cấp lại mật khẩu, vui lòng kiểm tra trang sau.

Không nhận được email cấp lại mật khẩu.

 

Nếu nội dung trên không giải quyết được vấn đề·

Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra do đó vui lòng liên hệ với chúng tôi từ「Form liên lạc