BƯỚC 5: Thực hiện cuộc gọi video / gọi thoại

Không chỉ liên lạc bằng chức năng Chat, người dùng còn có thể giao tiếp bằng「cuộc gọi video」hoặc「cuộc gọi thoại」thông qua chức năng Chatwork Live.
Người dùng cũng có thể chia sẻ màn hình máy tính của mình với các thành viên đang tham gia cuộc gọi khi sử dụng「cuộc gọi video」hoặc「cuộc gọi thoại」

Vui lòng xem trang sau để biết cách sử dụng cơ bản của Chatwork Live.


Vui lòng xem trang sau để biết môi trường hoạt động・cài đặt.


>> BƯỚC 6: Thực hành các thao tác cơ bản của Task