BƯỚC 6: Thực hành các thao tác cơ bản của Task

Người dùng có thể quản lý các task cần thực hiện bằng cách sử dụng chức năng「Task」

Bằng cách đăng ký các công việc phải làm trong Task, người dùng·sẽ không bị sót, hoặc quên làm các Task.

Ví dụ: Trường hợp dự án tổ chức các buổi diễn thuyết
Bằng cách thêm Task cho từng người phụ trách như việc「Xác định nội dung bài diễn thuyết」「Đặt hội trường」「Thông báo」「Xác định lịch trình trong ngày」... người dùng có thể tiến hành từng Task mà không bị quên.

Vui lòng xem trang sau để biết cách sử dụng cơ bản của Task.


>> BƯỚC 7: Tải lên / tải về File