BƯỚC 8: Thiết lập Profile

Thiết lập Profile như bước đầu tiên để sử dụng Chatwork.
Những người tham gia Chat hoặc đối phương kết nối bằng contact có thể xem Profile.

Bằng cách thiết lập Profile, người dùng có thể dễ dàng xác định người phát ngôn và cho phép bên kia xem Profile của mình.
(Cũng có thể để chế độ riêng tư.)

Vui lòng hoàn thành Profile của bạn theo thứ tự sau.

1)Thiết lập thông tin cơ bản và thông tin liên hệ
2)Đặt ID Chatwork

 

>> BƯỚC 9: Sử dụng trên thiết bị di động (điện thoại thông minh)