Không đăng nhập được

Trường hợp không đăng nhập chatwork được trên đtiện thoai hoặc máy tính thì
có khả năng do sai mật khẩu hoặc là địa chỉ mail đăng nhậpTrước tiên là thử thay đổi mật khẩu


■Phương pháp kiểm tra mail đăng nhập

mail đăng nhập là mail nhận thông báo
và mail thông báo chưa đọc từ Chatwrok .
Hãy kiểm tra lịch sử mail xem coi có địa chỉ mail bên dưới tới không .

Địa chỉ mail công ty chúng tôi : 「info@chat-work.com」と「info@chatwork.com」

※Mail đăng ký trong tài khoản cá nhân của chatwork
không phải là mail đăng nhập nên hãy chú ý điểm này .

【Trường hợp đang đăng nhập tại chỗ khác 】

Có thề thay đổi kiểm tra mail đăng nhập tại trang [cài đặt thông tin đăng nhập]
Hãy kết nối thử đường link bên dưới:

・Trang cài đặt thông tin đăng nhập .
https://www.chatwork.com/service/packages/chatwork/profile.php
※Cũng có thể thay đổi mật khẩu.


■Người sử dụng loại tài khoản hợp đồng (loại business , loại doanh nghiệp )

Người quản trị viên của loại tài khoản hợp đồng thì hãy yêu thay đổi hoặc kiểm tra địa chỉ mail đăng nhập của mình.

Cách thức thay đổi (dành cho quản trị viên )
bấm vào tên phía trên bên phải , vào trang [cài đặt quản trị] từ [danh sách người dùng]
có ở bên trái menu nếu bấm vào [chi tiết] của người dùng thì
có thể kiểm tra thay đổi địa chỉ mail đăng nhập .