Không đăng nhập được

Quên địa chỉ email hoặc mật khẩu đăng nhập

Vui lòng tham khảo các trang trợ giúp sau đây.

Địa chỉ email:

Vui lòng xem trang trợ giúp bên dưới.

Quên địa chỉ email đăng nhập

Mật khẩu:

Vui lòng xem trang trợ giúp bên dưới.

Quên mật khẩu đăng nhập

Đã nhập địa chỉ email và bấm vào nút “tiếp tục” nhưng không có gì xảy ra

Nếu mạng của bạn bị hạn chế, reCAPTCHA sẽ không hiển thị và bạn sẽ không thể đăng nhập.

Yêu cầu quản trị viên mạng của bạn kiểm tra cài đặt và thêm địa chỉ sau vào các miền được cho phép:

    • www.google.com
    • www.gstatic.com
    • fonts.gstatic.com
    • www.recaptcha.net

Tôi thường sử dụng URL đăng nhập chuyên biệt nên tôi không thể đăng nhập.

Xin vui lòng thay phần “organizational keyword” của URL bên dưới bằng từ khóa tổ chức do quản trị viên tổ chức của bạn thiết lập để truy cập trang đăng nhập chuyên biệt của bạn.
https://www.chatwork.com/s/[từ khóa tổ chức]

Ví dụ: Nếu từ khóa tổ chức là “aaa”
https://www.chatwork.com/s/aaa

Bạn không biết chắc về từ khóa tổ chức
Xin vui lòng hỏi quản trị viên tổ chức của bạn để biết thông tin.

Bạn đã nhập địa chỉ email, nhưng sau đó trang hiển thị thông báo lỗi “Địa chỉ email không hợp lệ”

Xin vui lòng đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng địa chỉ email. Nếu thông báo lỗi được hiển thị ngay cả khi bạn đã nhập đúng địa chỉ email thì có thể địa chỉ email của bạn có vấn đề. Các dạng địa chỉ email đặc biệt sau đây sẽ không còn khả dụng nữa.

Các dạng địa chỉ email không khả dụng:
chứa các dấu chấm liên tiếp
ký tự đầu tiên là dấu chấm
có dấu chấm ngay trước @

Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu "Gửi yêu cầu"

Nếu bạn không nhớ địa chỉ email đăng nhập của mình, xin vui lòng xem qua trang trợ giúp sau đây.
https://help.chatwork.com/hc/vi/articles/900001833583