Dữ liệu đột ngột biến mất

Mỗi tài khoản Chatwork cần có một địa chỉ email.
Có khả năng do người dùng đã vô tình tạo nhiều tài khoản với các địa chỉ email khác nhau và đang đăng nhập bằng tài khoản mới, vì vậy dữ liệu trong quá khứ không được hiển thị.

Vui lòng đăng xuất và thử đăng nhập bằng địa chỉ email của tài khoản ban đầu.
※Để đăng xuất, hãy nhấp vào tên ở phía trên bên phải và nhấp vào menu đăng xuất.
※Dữ liệu trong quá khứ sẽ không biến mất trừ khi hợp đồng bị hủy bỏ.
 

Cách kiểm tra tài khoản ban đầu

Vui lòng xem trang「Muốn xóa các tài khoản không cần thiết do đăng ký nhiều lần

 

Trình tự để xóa các tài khoản không cần thiết

Vui lòng xem trang「Muốn xóa các tài khoản không cần thiết do đăng ký nhiều lần

 

Trình tự thay đổi địa chỉ email của tài khoản ban đầu

Xem trangThiết lập / Thay đổi địa chỉ Email

 

Trong trường hợp không biết địa chỉ email của tài khoản ban đầu.

Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, do đó vui lòng liên hệ với chúng tôi 2 điểm bên dưới từ「Form liên lạc

--------------------------------------------------
【1】Vui lòng trả lời trong phạm vi những nội dung bạn biết như tên đã đăng ký mà bạn có thể nghĩ đến (Kanji và Romaji), tên công ty, ID Chatwork, địa chỉ email (một phần cũng được)... và Plan đang sử dụng.

【2】

【2】Trong trường hợp các thành viên khác có thể nhìn thấy tài khoản bạn đang tìm, người dùng có thể xác định tài khoản của mình bằng ID được hiển thị khi chỉ định [TO]

Xin vui lòng yêu cầu các thành viên khác xác nhận ID của bạn bằng cách làm theo các bước bên dưới.


Trình tự: Trong phần nhập tin nhắn, khi nhập [TO] đến tài khoản tương ứng, thông tin sẽ được hiển thị như sau.
-------------------------------------------------
[To:****] ****
-------------------------------------------------
Khi người dùng biết số của TO: ở trên, chúng tôi có thể xác định địa chỉ email đăng nhập của bạn.

※ Trong trường hợp To: được hiển thị dưới dạng biểu tượng, bạn có thể kiểm tra số To: bằng cách sao chép tin đã đăng bao gồm cả To: