Không thể Đăng nhập Bằng Xác thực Hai yếu tố

Nếu bạn không thể đăng nhập vào Chatwork bằng xác thực hai yếu tố, vui lòng thử các phương pháp sau để giải quyết vấn đề.

Đăng nhập Bằng Mã Dự phòng

Nếu bạn bị mất thiết bị di động hoặc không thể nhận mã xác thực qua SMS hoặc ứng dụng xác thực, bạn có thể đăng nhập vào Chatwork bằng mã dự phòng.

Xin lưu ý rằng mã dự phòng sẽ mất hiệu lực khi đã được sử dụng.

  1. Truy cập vào trang đăng nhập Chatwork.
  2. Nhập địa chỉ email đăng nhập và mật khẩu của bạn.
  3. Nhấp vào đường link [Nếu bạn không thể nhận được mã xác thực] nằm bên dưới trường mã xác thực hai yếu tố.
  4. Nhập mã dự phòng của bạn và nhấp vào nút [Xác thực].

Gửi Mã Xác thực đến Số Điện thoại Phụ

Nhận mã xác thực đăng nhập của bạn trên số điện thoại phụ đã được thiết lập khi cấu hình xác thực hai yếu tố để nhận tin nhắn SMS.

  1. Truy cập vào trang đăng nhập Chatwork.
  2. Nhập địa chỉ email đăng nhập và mật khẩu của bạn.
  3. Nhấp vào đường link [Nếu bạn không thể nhận được mã xác thực] nằm bên dưới trường mã xác thực hai yếu tố.
  4. Nhấp vào đường link [Đăng nhập bằng số điện thoại phụ] nằm bên dưới trường nhập mã dự phòng.
  5. Nhấp vào nút [Gửi SMS đến Số Điện thoại Phụ].
  6. Nhập mã xác thực có 6 chữ số nhận được qua SMS, sau đó nhấp vào nút [Xác thực].

Dùng Quyền Quản trị viên để Tắt Xác thực Hai yếu tố

(*Gói Miễn phí không có tính năng này)

Nếu đăng nhập của bạn đã bị hạn chế do lỗi Xác thực hai yếu tố, vui lòng tham khảo các trang trợ giúp bên dưới và liên hệ với quản trị viên hợp đồng công ty của bạn (hoặc người có quyền quản lý người dùng).

Tắt Xác thực Hai yếu tố

Không thể Nhận Mã Xác thực qua SMS

Vui lòng xem trang trợ giúp bên dưới.

Không thể Nhận Mã Xác thực qua SMS