Kiểm tra địa chỉ email đăng nhập

Danh sách mục lục

 

Khi không thể đăng nhập vào Chatwork

Xác nhận địa chỉ email đăng nhập từ email thông báo

Địa chỉ email nhận thông báo từ Chatwork, email thông báo chưa đọc... là địa chỉ email đăng nhập.
Vui lòng kiểm tra lịch sử email để xem có nhận được email từ các địa chỉ email bên dưới hay không.

info@chat-work.com (Thông báo về tin nhắn chưa đọc)
info@support.chatwork.com (emal hệ thống các loại)
noreply@chat-work.com (Thông báo từ dịch vụ)

※Xin lưu ý rằng địa chỉ email đăng ký trong「Profile」của Chatwork không phải là địa chỉ email để đăng nhập.
 

Kiểm tra với người quản lý của hợp đồng tổ chức

Nếu bạn là người quản lý thì có thể kiểm tra địa chỉ email đăng nhập của người dùng được quản lý.
Vui lòng tham khảo nội dung của trang trợ giúp dưới đây và yêu cầu người quản lý của hợp đồng tổ chức (hoặc những người có quyền quản lý người dùng).

Yêu cầu người quản lý gói kinh doanh・ gói doanh nghiệp kiểm tra・thay đổi thông tin đăng nhập.

 

Khi có một thiết bị đầu cuối có thể đăng nhập vào Chatwork

Khi có thể đăng nhập bằng phiên bản máy tính cá nhân, người dùng có thể kiểm tra hoặc thay đổi địa chỉ email đăng nhập của mình trên「Trang thiết lập thông tin đăng nhập」
Vui lòng thử truy cập từ thiết bị đầu cuối tương ứng. ※Cũng có thể thay đổi được mật khẩu.

Khi có thể đăng nhập bằng ứng dụng dành cho thiết bị di động, người dùng có thể kiểm tra địa chỉ email đăng nhập của mình trong ứng dụng.
Vui lòng xem trang sau để biết trình tự.

Kiểm tra ID tài khoản và địa chỉ email đăng nhập (iOS)
Kiểm tra ID tài khoản và địa chỉ email đăng nhập (Android)

 

Khi không biết địa chỉ email đăng nhập của mình

Nếu vấn đề không được giải quyết ngay cả sau khi đã kiểm tra nội dung ở trên, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, do đó vui lòng liên hệ 2 điểm sau qua「Form liên lạc

───────────────
【1】
Vui lòng trả lời trong phạm vi những nội dung bạn biết như tên đã đăng ký mà bạn có thể nghĩ đến (Kanji và Romaji), tên công ty, ID Chatwork, địa chỉ email (một phần cũng được)... và Plan đang sử dụng.

【2】
Trong trường hợp các thành viên khác có thể nhìn thấy tài khoản của bạn, người dùng có thể xác định tài khoản của mình bằng ID được hiển thị khi chỉ định [TO]
Yêu cầu các thành viên khác xác nhận ID của bạn bằng cách làm theo trình tự bên dưới.

Trình tự: Trong phần nhập tin nhắn, khi nhập [TO] đến tài khoản tương ứng, thông tin sẽ được hiển thị như sau.
───────────────
[To:****] ****
───────────────
Khi người dùng biết số của TO: ở trên, chúng tôi có thể xác định địa chỉ email đăng nhập của bạn.

※ Không thể xác nhận trên phiên bản ứng dụng di động, vì vậy vui lòng kiểm tra trên phiên bản máy tính cá nhân.
───────────────