Thay đổi/ cài đặt ID Chatwork

ID Chatwork

Khi muốn liên lạc với người khác thì,
Có thể nhờ thêm contact bằng việc đưa ID Chatwork .
Khi tăng contact thì hãy dùng ID Chatwork.


Cài đặt ID Chatwork

Bấm vào tên người sử dụng có ở bên phải phía trên màn hình trò chuyện
chọn [hồ sơ cá nhân] → [chỉnh sửa hồ sơ cá nhân]thì có thể thay đổi cài đặt tại .
54-01.jpg


54-02.jpg


Nhập ID muốn hiển thị trong [Chatwork ID ] bấm nút [Lưu] thì sẽ được thay đổi .


54-03.jpg


Chọn ô[đối tượng tìm kiếm contact] thì người khác
có thể tìm kiếm ID Chatwork bên trong tìm kiếm contract .Chatwork ID thì đã được tạo vị trí sẵn trong danh tính , giới thiệu bản thân có thể cài đặt ngay .

Trường hợp sử dụng là một tổ chức nếu muốn cài đặt ID băng hình thứ {tên tổ chức _ tên } thì quản lí tài khoản của tổ chức trở nên dễ dàng.

Ví dụ :Trường hợp Ishii Taro công ty cổ phần Chatwork ,
Chatwork ID 「Chatwork_ishi」


Hiển thị ID Chatwork

ID Chatwork se hiển thị ở 3 điểm cố định

1. khi bấm vào icon bên trong màn hình trò chuyện.

54-04.jpg


2. Kết quả tìm kiếm người dùng.
Nếu nhập ID vào ô tìm kiếm thì sẽ hiển thị ID trong kết quả tìm kiếm .

54-05.jpg


3. khi mở hồ sơ cá nhân .
Có thể kiểm tra ID của người khác tại hồ sơ cá nhân .

54-06.jpgKhi bấm vào ID

Nếu bấm vào ID thì có thể kiểm tra thông tin của người khác .
【Trường hợp khi đã bấm vào ID của người khác 】 Có thể kiểm tra được là đã hoàn thoành việc
thêm contact chưa hay trạng thái như thế nào .
Trường hợp mà chưa hoàn thành thêm contact thì
sẽ hiển thị link yêu cầu thêm contact .
Trường hợp hoàn thành thêm contact:

54-07.jpg


【Trường hợp tư bản thân bấm vào ID của mình】 Có thể sao chép URL giới thiệu bản thân .

Nếu dán URL hoặc ID Chatwork vào chỗ tự giới thiệu bản thân hay là twitter hay là tại trang chủ thì có thể dễ dàng gửi yêu câu thêm contact.

54-08.jpg