Xóa thành viên trong nhóm trò chuyện

Nếu bấm vào nút [ ╋ ] có ở bên phải phía trên mà hình trò chuyện thì sẽ hiển thì màn hình thêm thành viên .

43-01.jpg

nếu bấm vào [chỉnh sửa thành viên] thì hiển thị ra màn hình chỉnh sửa .

43-02.jpg

Chọn nút [x] của danh sách xóa thành viên , chọn nút [lưu]
thì có thể xóa thành viên trong nhóm trò chuyện .


Khi xóa thì bấm nút 「」chỗ thành viên muốn xóa nằm trong [danh sách các thành viên đã thêm] nếu chọn nút[ lưu ]thì bạn có thể xóa .

※Chỉ có quyền hạn của quản trị viên mới có thể thêm hoặc xóa thành viên trong nhóm trò chuyện.


43-03.jpg

Cách thức thêm thành viên vào nhóm trò chuyện thì hãy xem trang tham khảo bên dưới .
Thêm thành viên từ nhóm trò chuyện.