Tạo nhóm trò chuyện trên máy tính

Muốn tạo nhóm trò chuyện với nhiều thành viên -> Bấm icon [] ở bên trái phía trên màn hình trò chuyện ->Chọn [Tạo nhóm trò chuyện mới] và thực hiện theo số thứ tự từ trên xuống. 

(1) Đặt tên nhóm trò chuyện

(2) Thay đổi ảnh nhóm (Chọn hình có sẵn hoặc tải từ máy tính)

(3) Nhập thêm mô tả nhóm, ghi chú và đường dẫn liên quan đến cuộc trò chuyện

(4) Chọn thành viên muốn thêm, có thể chọn nhiều người và điều chỉnh quyền hạn.

Nhập tên vào khung tìm kiếm cũng có thể tìm thấy thành viên muốn thêm vào nhóm

(5) Bấm [Tạo mới] để hoàn tất

mceclip0.png

mceclip1.png

Ngoài việc thêm từng thành viên một cách thủ công, bạn có thể thêm [Đội] ở bước số (4). Thay vì chọn [Thành viên] -> Chọn [Đội], có thể chọn nhiều [Đội] -> Bấm [Tạo mới] để hoàn tất

mceclip2.png