Thêm thành viên vào nhóm trò chuyện

Nếu bấm vào nút [ ╋ ] tại dòng「thành viên」 có ở bên phải phía trên màn hình trò chuyện thì sẽ hiển thì màn hình thêm thành viên

41-01.jpg

・ Không có giới hạn số người tham gia trong 1 nhóm trò chuyện .
・Chỉ có quyền hạn của quản trị viên có thể thêm hoặc xóa thành viên nhóm trò chuyện .


Chọn thanh viên muốn thêm vào .(Có thể chọn nhiều cùng một lúc)
tiếp tục lựa chọn quyền hạn quản trị viên thành viên , chỉ xem , nếu chọn thêm vào thì sẽ được thêm vào .

41-02.jpg

[Danh sách thành viên] chỉ hiển thị ra các thành viên đã thêm thành công .
Trường hợp mà chưa thêm contact thì hãy thêm contact .