Tắt âm cuộc trò chuyện nhóm

Khi tắt âm cuộc trò chuyện nhóm, bạn sẽ không nhận được thông báo về tin nhắn chưa đọc trong cuộc trò chuyện nhóm đó.
Khi bạn đã tắt âm, những tin nhắn chưa đọc của cuộc trò chuyện được tắt âm sẽ không hiện lên.

Tất cả các cuộc trò chuyện nhóm mà bạn đã tắt âm sẽ được liệt kê trong [Trò chuyện được Tắt âm] ở phần danh mục.

Cách tắt âm cuộc trò chuyện nhóm

 1. Mở nhóm mà bạn muốn tắt âm báo.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng -> Chọn "Cài đặt Trò chuyện Nhóm".  

  mceclip0.png

 3. Nhấp vào ô ”Tắt âm cuộc trò chuyện nhóm này” trong mục “Tắt âm báo”. 

  mceclip1.png
 4. Chọn “Lưu” để hoàn tất.
* Không thể tắt âm cho Cuộc trò chuyện của Tôi và Các Cuộc trò chuyện Trực tiếp.
* Bạn sẽ nhận được thông báo khi bạn được nhắc đến hoặc được giao nhiệm vụ trong cuộc trò chuyện được tắt âm.

Kiểm tra danh sách cuộc trò chuyện nhóm được tắt âm

 1. Nhấp vào biểu tượng “Thư mục” trên Danh sách Trò chuyện, chọn “Đã tắt tiếng”.

  mceclip2.png

 2. Tất cả các cuộc trò chuyện được tắt âm sẽ hiện lên trong danh sách trò chuyện.

  mceclip3.png