Xóa nhóm trò chuyện

Bên phải phía trên màn hình trò chuyện bấm vào icon [bánh xe] → [xóa nhóm trò chuyện] ->Kiểm tra thông tin, tick chọn như hình và [Xóa (tôi đã xác nhận)]

mceclip1.png  mceclip0.png

※Nếu xoá nhóm trò chuyện thì tất cả dữ liệu trò chuyện sẽ được xoá nên hãy chú ý .