Rời khỏi nhóm trò chuyện

Bấm vào nút [bánh xe ] nằm bên phải phía trên của mà hình chat chọn →[thoát khỏi nhóm trò chuyện] thì sẽ xuất hiện màn hình thông báo .

42-01.jpg

Nếu rời khỏi nhóm trò chuyện thì không thể xem được nội dung trò chuyện .
Trường hợp mà muốn vào lại nhóm thì cần phải có lời mời của thành viên trong nhóm.
Công việc dữ liệu do mình tải lên nằm trong trang trò chuyện sẽ bi xoá nên hãy chú ý.