Có thể thay đối status và tên group

Bên phải phía trên màn hình trò chuyện bấm vào icon bút chì thì có thể thay đổi tên nhóm trò chuyện và tóm lược.

35-01.jpg

Quyền hạn trong nhóm trò chuyện nếu là thành viên thì không thể nào thay đổi .
Quyền hạn trong nhóm trò chuyện thì chỉ có quản trị viên mới khả năng thay đổi .