Tắt âm cuộc trò chuyện nhóm

Bằng cách tắt âm cuộc trò chuyện nhóm, bạn sẽ không nhận được thông báo về tin nhắn chưa đọc trong cuộc trò chuyện nhóm đó.
Khi bạn đã tắt âm, nhãn chưa đọc của cuộc trò chuyện được tắt âm sẽ không hiện lên.

 

Cách tắt âm cuộc trò chuyện nhóm

Sau đây là cách tắt âm cuộc trò chuyện nhóm.

 1. Mở nhóm mà bạn muốn tắt âm.

 2. Nhấp vào "Cài đặt Trò chuyện Nhóm" dưới biểu tượng bánh răng.  

  mute_vi_1.png

 3. Nhấp vào hộp kiểm ”Tắt âm cuộc trò chuyện nhóm này” trong thẻ “Tắt âm”. 

  mute_vi_2.png_.png

 4. Nhấp vào “Tiến hành lưu”.
* Không thể tắt âm cho Cuộc trò chuyện của Tôi và Các Cuộc trò chuyện Trực tiếp.
* Bạn sẽ nhận được thông báo khi bạn được nhắc đến hoặc được giao nhiệm vụ trong cuộc trò chuyện được tắt âm.

 

Kiểm tra danh sách cuộc trò chuyện nhóm được tắt âm

Sau đây là cách kiểm tra danh sách các cuộc trò chuyện nhóm được tắt âm.

 1. Nhấp vào biểu tượng “Thư mục” trên Danh sách Trò chuyện, và nhấp vào “Trò chuyện được Tắt âm”.

  mute_vi_3.png_.png

 2. Tất cả các cuộc trò chuyện được tắt âm sẽ hiện lên trong danh sách trò chuyện.

  mute_vi_4.png_.png