BƯỚC 9: Sử dụng với trình duyệt hoặc ứng dụng PC (đồng bộ nhiều thiết bị đầu cuối・liên kết tài khoản)

Phiên bản trình duyệt máy tính cá nhân

Máy tính bảng và điện thoại thông minh có thể đăng nhập vào Chatwork từ ứng dụng di động.
Dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa bằng cách đăng nhập với cùng một tài khoản (địa chỉ email đăng nhập・mật khẩu) trên các thiết bị đầu cuối mà bạn muốn đồng bộ hóa.

Màn hình đăng nhập Chatwork

 

Ứng dụng phiên bản dành cho máy tính để bàn

Với ứng dụng phiên bản dành cho máy tính để bàn, người dùng có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản Chatwork cùng một lúc và có thể sử dụng các dịch vụ giao tiếp của các công ty khác như Gmail, Skype... tại một nơi.

Trước hết, vui lòng tải về từ trang sau.

・Tải về (trình duyệt / máy tính để bàn / di động)

Khi khởi động ứng dụng, [Màn hình đăng nhập] sẽ được hiển thị, vì vậy nếu đăng nhập bằng cùng một tài khoản (địa chỉ email đăng nhập・mật khẩu) với ứng dụng phiên bản dành cho di động, nó sẽ được đồng bộ hóa.

 
Trên đây là toàn bộ phần giải thích về cách sử dụng cơ bản.