BƯỚC 4: Tạo Group Chat

Group Chat là một phòng Chat nơi người dùng có thể nói chuyện với nhiều người dùng khác.
Bạn có thể được thêm từ người dùng mà bạn contact hoặc cũng có thể tự tạo chat.

Sau khi được thêm vào Group Chat, sẽ tự động được hiển thị trong danh sách Chat ở bên trái màn hình.
Nếu có một Chat nào đó bạn muốn tham gia, hãy yêu cầu đối phương thêm mình vào.

Việc trao đổi tin nhắn Chat được thực hiện theo cách tương tự như BƯỚC 2.

Vui lòng xem trang sau để biết cách sử dụng cơ bản của Group Chat.
・[Ứng dụng phiên bản Android] Cách sử dụng Group Chat

Gửi tin nhắn cho một đối tượng cụ thể

Khi nói chuyện trong Group Chat, hãy sử dụng「chức năng TO」khi bạn muốn bắt chuyện với một đối tượng cụ thể

Trên màn hình nhập tin nhắn, khi chạm vào biểu tượng TO, các thành viên tham gia Group Chat sẽ được hiển thị, hãy chọn người bạn muốn bắt chuyện.

Khi bạn nhấp vào đối tượng, tên của đối tượng sẽ được chèn vào phần nhập tin nhắn, do đó bạn cứ nhập nội dung tin nhắn, nhấn vào nút gửi và quá trình gửi sẽ hoàn tất.

Người được bắt chuyện bằng tin nhắn TO, màu nền sẽ thay đổi thành màu xanh nên đối phương sẽ ngay lập tức biết rằng tin nhắn được gửi đến mình.


>> BƯỚC 5: Thực hiện cuộc gọi video / gọi thoại