Cách sử dụng trợ giúp cho phiên bản di động

Hướng dẫn cách sử dụng trang trợ giúp dành cho phiên bản di động.
Nếu không hiểu nội dung dịch vụ, cách sử dụng, chức năng hoặc gặp sự cố với hoạt động của Chatwork..., vui lòng xem trang trợ giúp.

Danh sách mục lục

 

Cấu trúc màn hình

1 Biểu tượng logo (Chatwork Help)
Nhấn vào dấu logo để chuyển đến trang chủ của trang trợ giúp.

2., Biểu tượng ≡
Nhấn vào biểu tượng ≡ để chuyển đến menu danh mục trợ giúp.

3 Nút Home
Nhấn vào nút Home để chuyển đến trang chủ của trang trợ giúp như mục 1.

 

Menu danh mục

Ngoài hướng dẫn sử dụng cho điện thoại di động, còn có các trang trợ giúp cho từng nội dung. Nhấn vào biểu tượng ≡ ở trên cùng bên phải của phần trợ giúp để chuyển đến menu danh mục. Người dùng có thể kiểm tra từng nội dung từ menu danh mục.

 

Tìm kiếm từ khóa

Các bài trợ giúp cũng có thể được tìm thấy bằng cách tìm kiếm bằng từ khóa.
Nhấn vào biểu tượng logo (Chatwork Help) hoặc nút Home ở đầu trợ giúp để chuyển đến trang chủ của trang trợ giúp. Nhập từ khóa vào hộp tìm kiếm ở đầu trang chủ để chuyển đến trang danh sách kết quả tìm kiếm. Người dùng cũng có thể nhập nhiều từ khóa vào hộp tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm OR.

 

 

Phát hành・Thông báo / Bảo trì・Lỗi・Khác

Người dùng có thể kiểm tra các thông báo về Chatwork, thông tin bảo trì ở trang trợ giúp.
Nhấn vào biểu tượng logo (Chatwork Help) hoặc nút Home ở đầu trợ giúp và cuộn xuống cuối màn hình có thể kiểm tra các thông báo về「Phát hành・Thông báo」,「Bảo trì・Lỗi・Khác」