BƯỚC 7: Tải lên / tải về file

Người dùng có thể tải lên các file Word, Excel, file hình ảnh... và chia sẻ chúng với các thành viên Chat.
Hãy sử dụng nó cho các mục đích chia sẻ khác nhau như yêu cầu kiểm tra tài liệu, hình ảnh; chia sẻ báo cáo bán hàng...

Nhấp vào tên file được đăng trong Chat để bắt đầu tải về.
Các thành viên Chat có thể tải về file đã được tải lên bất kỳ lúc nào.

Vui lòng xem trang sau để biết cách sử dụng cơ bản liên quan đến gửi file.

>> BƯỚC 8: Thiết lập Profile