BƯỚC 3: Thêm người quen vào Contact

「Contact」giống như một sổ liên lạc, bằng việc đăng ký người dùng có thể gửi và nhận Chat, mời tham gia・được mời tham gia vào Group Chat.

Hãy gửi yêu cầu thêm Contact đến người dùng quen trên Chatwork theo quy trình ở trang sau.

[Ứng dụng phiên bản Android] Thêm Contact


Cũng có trường hợp yêu cầu thêm Contact đã được gửi đến bạn, hãy xác nhận nội dung ở trang phê duyệt contact và chấp thuận yêu cầu đó.
* Nếu không có gì được hiển thị trong phần chưa phê duyệt, bạn chưa nhận được yêu cầu nào nên không cần thực hiện thao tác phê duyệt.

>> BƯỚC 4: Tạo Group Chat