BƯỚC 8: Thiết lập Profile

Người tham gia Chat hoặc đối phương được kết nối bằng Contact có thể xem khi thiết lập Profile. (Cũng có thể để chế độ riêng tư.)
Profile có thể thay thế cho lời giới thiệu bản thân, do đó người dùng nên thiết lập.

Vui lòng xem trang sau để biết quy trình thiết lập Profile.

[Ứng dụng phiên bản iOS] Thiết lập Profile
[Ứng dụng phiên bản Android] Thiết lập Profile

>> BƯỚC 9: Sử dụng với trình duyệt hoặc ứng dụng PC