Chức năng TO : chỉ định gửi tin nhắn cho người khác

Khi gửi tin nhắn trong nhóm trò chuyện , khi muốn nhắn tin với ai thì sẽ dùng[chức năng TO]

Tại màn hình soạn tin nhắn , nếu bấm To thì hiện ra thành viên tham gia nhóm trò chuyện và chọn người muốn trò chuyện.

Nếu bấm vào người muốn gửi tin thì tên người đó sẽ hiện trong khung soạn tin nhắn , nhập nôi dung tin nhắn , bấm nút gửi thì hoàn thành gửi tin.

Người mà dùng chức năng To để trò chuyện thì bên phải tin nhắn sẽ có đường kẻ màu xanh lục , cho nên có thể nhân ra tin nhắn của mình ngay lập tức .

72-01.png

 

72-02.png