Trích dẫn tin nhắn

Trường hợp trích dẫn tin nhắn đã gửi trong quá khứ trong lúc trò chuyện thì bấm vào tín nhắn, hiện ra màn hình[Thao tác với tin nhăn này]bấm [trích dẫn] thì đoạn văn trích dẫn tự động hiện ra trong khung nhập tin nhắn .

69-01.jpg