Sử dụng đường dẫn tin nhắn

Khi muốn người khác kiểm tra tin nhắn trong trang trò chuyện nếu dùng chức năng đường dẫn tin nhắn thì có thể di chuyển đến tin nhắn một cách đơn giản .

Bấm vào tin nhắn sẽ hiện ra màn hình [Thao tác với tin nhăn này], bấm [lấy đường dẫn] thì từ động URL sẽ hiện trong khung nhập tin nhắn .URL này là địa chỉ của tin nhắn .
Mặc dù là tin nhắn nhưng khi gửi URL của thì tự động hiển thị thành đường link .

67-01.jpg