Nhập tin nhắn( giải thích các icon)

Bấm vào [nhập tin vào đây] khung nhập tin nhắn có ở phía dưới màn hình trò chuyện , nhập chữ vào , bấm vào icon [gửi] thì tin nhắn thì nội dung đã nhập vào sẽ được gửi .
Có thể xuống dòng băng [xuống dòng] trên bàn phím .
Nếu bấm vào icon mặt cười thì sẽ hiện ra màn hình lựa chọn biểu tượng .


71-01.png  71-02.png

Ý nghĩa cảu các icon


71-03.jpg

▼Hãy lựa chọn emoji

71-04.jpg