Xóa tin nhắn

Trường hợp xóa tin nhăn đã gửi trong quá khứ trong lúc trò chuyện thì bấm vào tin nhắn, hiện ra màn hình [Thao tác với tin nhăn này] bấm [xóa] thì màn hình thông báo hiện ra bấm nút [xóa]thì có thể xóa .

Không thể nào khôi phục lại tin nhắn đã xóa một lần , không thể nào xóa tin nhắn của người khác.

66-01.jpg  66-02.jpg