Soạn tin nhắn

Trường hợp chỉnh sửa tin nhắn đã gửi trong quá khứ trong lúc trò chuyện thì bấm vào tin nhắn, hiện ra màn hình [Thao tác với tin nhăn này] bấm [chỉnh sửa] thì có thể chỉnh sửa .
Nếu tab vào [gửi tin] bên phải màn hình chat thì có thể sửa nội dụng

65-01.jpg