Tạo tin nhắn chưa đọc

Trường hợp muốn quay lại trạng thái chưa đọc của tin nhắn đã đọc thì bấm vào [chưa đọc] tại màn hình [Thao tác với tin nhăn này]

Tin nhắn mới nhất hoặc tin nhắn đã bấm chưa đọc thì cũng làm tăng số lượng tin nhắn chưa đọc trong trò chuyện

68-01.jpg