Chức năng RE:trả lời tin nhắn

Bấm vào tin nhắn hiện ra màn hình[Thao tác với tin nhắn này] chọn [trả lời] , thì tên của người mà trả lời tin nhắn sẽ hiện lên trong khung nhập tin nhắn . [trả lời aid=● chữ số to=●chữ số] có ý nghĩa là người dùng trả lời .

70-01.jpg