Thiết lập / thay đổi thông tin cơ bản và thông tin liên hệ (iOS)

Khởi động ứng dụng, nhấn vào [Tài khoản] ở phía dưới bên phải của màn hình danh sách Chat.
Khi nhấn vào biểu tượng bút chì ở phía trên bên phải của màn hình, màn hình chỉnh sửa [Profile] sẽ mở ra, nhấn vào từng mục để thiết lập / thay đổi.
Quay lại màn hình chỉnh sửa [Profile], nhấn vào [Lưu] ở phía trên bên phải của màn hình và những thiết lập/thay đổi sẽ được phản ảnh.

※ Theo thiết lập ban đầu, tất cả thông tin cơ bản đều được công khai và tất cả thông tin liên hệ chỉ công khai với Contact.
※ Về ảnh Profile, chỉ có thể thay đổi trên máy tính cá nhân.