Chỉnh sửa Thông tin Đội

 1. Nhấp [Danh sách Đội] trong trang Cài đặt Quản trị.

  vi_admin_menu_1.png

 2. Chọn đội bạn muốn chỉnh sửa.

  vi_admin_list.png

 3. 3. Nhấp [Chỉnh sửa] bên cạnh tên đội để chỉnh sửa tên đội.

  vi_admin_update_1.png

 4. 4. Nhấp [Lưu] để lưu tên đội.

  vi_admin_update_2.png

 5. 5. Nhấp [Chỉnh sửa] bên cạnh thành viên để chỉnh sửa thành viên.

  vi_admin_update_3.png

 6. 6. Bỏ chọn thành viên để xóa thành viên khỏi nhóm và nhấp vào [Xác nhận].

  vi_admin_update_4.png

 7. 7. Xem lại các thành viên trong nhóm và nhấp vào [Chỉnh sửa] để lưu bản chỉnh sửa.

  vi_admin_update_5.png
* Khi một thành viên mới được thêm vào đội, thành viên sẽ được tự động thêm vào các nhóm mà đội đã tham gia.
* Khi một thành viên đã được xóa khỏi đội, thành viên sẽ không bị xóa khỏi cuộc trò chuyện nhóm mà đội đã tham gia trước đó. Nếu bạn muốn xóa thành viên khỏi cuộc trò chuyện, vui lòng xóa thủ công.