Về Tính năng Đội

"Tính năng đội" giúp quản trị viên quản lý người dùng theo từng đội và tính năng này cũng giúp người dùng thêm các thành viên đội.

Bạn có thể tạo và thêm đội vào cuộc trò chuyện nhóm của mình.
Sau đó, tính năng đội sẽ tự động thêm tất cả các thành viên trong đội vào nhóm trò chuyện, do đó không cần phải thêm từng người một.
Tính năng này rất hữu ích đặc biệt khi có thành viên mới trong đội của bạn.

* Chỉ quản trị viên và ban quản lý người dùng có thể tạo đội.


Vui lòng tham khảo các trang dưới đây để biết được cách tạo và quản lý đội.

Vui lòng tham khảo các trang dưới đây để biết được cách thêm đội vào cuộc trò chuyện nhóm.