Kiểm tra Thông tin Đội

 1. Nhấp [Danh sách Đội] trong trang Cài đặt Quản trị

  vi_admin_menu_1.png

 2. Danh sách đội bạn đã tạo sẽ được hiển thị.
  * Danh sách đội được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái

  vi_admin_list.png

 3. Nhấp [Tên Đội] để xem thông tin chi tiết của từng đội.

  vi_admin_detail.png