Tạo Đội

Trước hết, vui lòng đọc bài viết nàyđể biết về tính năng đội.

 1. Nhấp [Thêm Đội] trong trang Cài đặt Quản trị

  vi_admin_menu_2.png

 2. Nhập [Xác nhận] và chọn người dùng bạn muốn thêm vào đội.

  vi_admin_create_1.png

  * Bạn không thể chọn người dùng chưa hoàn thành đăng ký.


 3. Xem lại thông tin đội và nhấp [Thêm] để tạo ra một đội mới.

  vi_admin_create_2.png

 

Vui lòng tham khảo trang sau để biết cách thêm đội vào cuộc trò chuyện nhóm.
Thêm Đội vào Cuộc trò chuyện Nhóm

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 3 thấy hữu ích