Tạo Đội

Trước hết, vui lòng đọc bài viết nàyđể biết về tính năng đội.

 1. Nhấp [Thêm Đội] trong trang Cài đặt Quản trị

  vi_admin_menu_2.png

 2. Nhập [Xác nhận] và chọn người dùng bạn muốn thêm vào đội.

  vi_admin_create_1.png

  * Bạn không thể chọn người dùng chưa hoàn thành đăng ký.


 3. Xem lại thông tin đội và nhấp [Thêm] để tạo ra một đội mới.

  vi_admin_create_2.png

 

Vui lòng tham khảo trang sau để biết cách thêm đội vào cuộc trò chuyện nhóm.
Thêm Đội vào Cuộc trò chuyện Nhóm