Xóa Đội

 1. Nhấp [Danh sách Đội] trong trang Cài đặt Quản trị]

  vi_admin_menu_1.png

 2. 2. Chọn đội bạn muốn xóa.

  vi_admin_list.png

 3. 3. Nhấp [Xóa Đội] để xóa đội.

  vi_admin_delete_1.png

 4. 4. Xem lại thông tin đội và nhấp [Xóa] để xóa đội.

  vi_admin_delete_2.png
* Đội đã xóa sẽ được xóa khỏi Danh sách Đội.
* Khi một đội bị xóa, thành viên trong đội sẽ không bị xóa khỏi các cuộc trò chuyện nhóm mà đội đã tham gia trước đó. Nếu bạn muốn xóa thành viên khỏi cuộc trò chuyện, vui lòng xóa thủ công.