Loại tài liệu nào có thể xem

Có thể tải ảnh lên từ thư viện / chụp ảnh từ camera

Xem trước file có định dạng PDF , Text , hình ảnh hoặc có thể mở dữ liệu bằng ứng dụng khác.
Ngoài ra thì cũng có thể xem trước các loại file bên dưới :

■Hình
.bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif

■video/nhạc .mp4, .3gp, .mp3, .m4v, .wav
■PDF(chỉ hỗ trợ Android 5.0 trở xuống)
.pdf

Về file có đuôi không thuộc phía trên thì sẽ phải tải về .