Gửi dữ liệu

Gửi dữ liệu

Từ icon [gửi dữ liệu] có ở bên dưới màn hình trò chuyện thì hiện ra màn hình [chọn ứng dụng].
chọn ứng dụng , bấm vào [chỉ lần này] hoặc[luôn luôn] .

Bấm vào chọn dữ liệu và tải dữ liệu lên.
Có thể gửi dữ liêu tự do bắng các ứng dụng khác .
tại màn hình [chọn ứng dung] lựa chọn ứng dụng「Google Drive」「Dropbox」 「Box」「OneDrive v.v... và tải dữ liệu lên."


86-01.jpg

86-02.jpg