Thêm công việc trên điện thoại

Bấm vào icon [công việc] phía dưới bên phải màn hình trò chuyện thì sẽ hiện ra màn hình[tạo công việc].

76-01.jpg

Nhập nội dung công việc , cài đặt người làm việc thì nút [lưu] phía dười màn hình sẽ đổi sang màu xanh .
Bấm nút [lưu] thì công việc được thêm .


76-02.jpg

※ Màn hình cài đặt người làm việc thì hiển thị ra danh sách thành viên tham gia nhóm trò chuyện .
Cũng có thể thêm công việc cho nhiều người cùng một lúc ,hoặc thêm cho toàn thể thành viên từ nút「tất cả」.

※ Cài đặt ngày bắt đầu kỳ hạn công việc là hôm nay .