Quản lí công việc(hiển thị màn hình quản lí công việc)

Nếu bấm vào icon [], [công việc] phía dưới bên phải màn hình trò chuyện thì sẽ hiện ra màn hình quản lí công việc.
Có thể quản lí việc thay đổi thời gian thêm ・ xóa・ kiểm tra công việc của mình .

※Có thể hiển thị danh sách của mình về [kết thúc yêu cầu công việc] [hoàn thành công việc] [công việc chưa hoàn thành]
※ không tham gia trò chuyện thì không thể kiểm tra công việc được.


73-01.png