Thay đổi thông tin người dùng: Tên đăng ký, Email, Mật khẩu.

Thay đổi thông tin người dùng

Phía bên phải màn hình trò chuyện chọn [Thiết lập tài khoản] và chọn trường thông tin cần thay đổi.

Người dùng vui lòng làm theo hướng dẫn chi tiết tại từng mục cần thay đổi.

mceclip0.png mceclip1.png

Thay đổi địa chỉ email mới:

Chọn [Thay đổi] tại mục [Địa chỉ Email] -> Sau khi đổi địa chỉ email mới, người dùng cần kiểm tra địa chỉ email mới và thực hiện các bước theo hướng dẫn

mceclip6.png