Thay đổi số lượng giấy phép

Lưu ý: Chỉ Quản trị viên có quyền chỉnh số lượng giấy phép

Trình tự thay đổi [Số lượng giấy phép]:

- Chọn biểu tượng Tam giác ngược ▼ [Thiết lập quản trị] dưới tên tài khoản góc phải màn hình.
- Chọn [Đổi số lượng giấy phép] của Gói cước dịch vụ -> Điều chỉnh số License -> Xác nhận -> Đăng ký thông tin của tôi -> Hoàn tất.