Đồng bộ hóa nhiều thiết đầu cuối (Chuyển tiếp tài khoản)

Mỗi tài khoản Chatwork cần có một địa chỉ email.
Dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa bằng cách đăng nhập bằng cùng một tài khoản (địa chỉ email đăng nhập・mật khẩu) trên các thiết bị đầu cuối mà người dùng muốn đồng bộ hóa.

Ví dụ) Khi đăng nhập vào phiên bản máy tính cá nhân bằng thông tin đăng nhập của phiên bản di động, dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa.


Địa chỉ email nhận thông báo từ Chatwork và email thông báo chưa đọc... là địa chỉ email đăng nhập
Vui lòng kiểm tra lịch sử email để xem liệu có nhận được email từ một trong những địa chỉ email bên dưới hay không.

・Khi sử dụng KDDI Chatwork
noreply@kcw.kddi.ne.jp

・Khi sử dụng khác với KDDI Chatwork
info@chat-work.com (Thông báo về tin nhắn chưa đọc)
info@support.chatwork.com (email hệ thống các loại)
noreply@chat-work.com (Thông báo từ dịch vụ)

※Xin lưu ý rằng địa chỉ email đăng ký trong「Profile」của Chatwork không phải là địa chỉ email để đăng nhập.

[Trường hợp có một thiết bị đầu cuối khác đang đăng nhập]

Người dùng có thể kiểm tra・thay đổi địa chỉ email đăng nhập trên [Trang thiết lập thông tin đăng nhập].Vui lòng thử truy cập vào [Trang thiết lập thông tin đăng nhập] trên thiết bị đầu cuối có liên quan.※Người dùng cũng có thể thay đổi mật khẩu.

Trường hợp có thể đăng nhập bằng ứng dụng di động, vui lòng kiểm tra địa chỉ email đăng nhập.
Trường hợp sử dụng ứng dụng phiên bản iOS
Trường hợp sử dụng ứng dụng phiên bản Android