Từ chối /chấp nhận contact

Người đang dùng chatwork thì có thể xác nhận / từ chối contact .
contact」 thì giống như sổ liên lạc cho nên có thể mời tham gia trò chuyện nhóm
gửi tin nhận tin khi trò chuyện bằng việc đăng ký .

Xác nhận contact

 

khi đã nhận yêu cầu 「thêm contact 」 contract sẽ được thêm thông qua việc xác nhận .
Trường hợp có yêu cấu xác nhận thì sẽ hiển thị số màu đỏ tại tab 「chưa xác nhận」và icon「Quản lí contact

Lựa chọn người dùng rồi bấm vào 「xác nhân」 hay là 「từ chối

C55E072A-8252-4156-8B59-7438F6232686.png

Từ chối contact .

khi đã nhận yêu cầu xác nhận contact thì có thể từ chối contact .
Trương hợp đã từ chối thì không thể thêm contact , trao đổi tin nhắn cũng không được.
Tuy nhiên việc từ chối thì người mời se không được thông báo .