Khi muốn thay đổi thông tin đăng ký

Thay đổi địa chỉ email / tên

Vui lòng xem trang sau để biết trình tự thay đổi địa chỉ email và tên đã nhập lúc đăng ký mới.

Thay đổi thông tin người dùng (địa chỉ email, tên)

 

Thay đổi mật khẩu

Khi người dùng biết mật khẩu hiện tại của mình thì có thể thay đổi mật khẩu đó trong lần đăng nhập của mình.Vui lòng xem trang sau để biết trình tự.

Thay đổi mật khẩu


Trong trường hợp không biết mật khẩu, vui lòng xin cấp lại mật khẩu.

Không biết mật khẩu


Thay đổi thông tin Profile

Vui lòng xem trang sau để biết trình tự thay đổi tên công ty, tên hiển thị, ID Chatwork, ảnh Profile...

Thiết lập Profile